Dz.U.UE.C.2018.436.59/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2018 r. - Berliner Stadtwerke / EUIPO (berlinGas)
(Sprawa T-595/18)

(2018/C 436/83) Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch i N. Willich)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy "berlinGas" - zgłoszenie nr 15 252 661

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie R 2180/2016-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.