Sprawa T-593/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. - Tirrenia di navigazione v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. - Tirrenia di navigazione/Komisja

(Sprawa T-593/20) 1

[Pomoc państwa - Transport morski - Usługa w ogólnym interesie gospodarczym - Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną - Decyzja uznająca pomoc za w części niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Pomoc w celu ratowania - Zgodność z rynkiem wewnętrznym - Termin sześciu miesięcy - Przedłużenie - Obowiązek przedstawienia planu restrukturyzacji lub likwidacji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji - Zwolnienie podatkowe - Korzyść - Selektywny charakter - Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi - Naruszenie konkurencji - Przewlekłość postępowania - Uzasadnione oczekiwania - Pewność prawa - Zasada dobrej administracji]

Język postępowania: włoski

(2022/C 284/31)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tirrenia di navigazione SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci B. Nascimbene i F. Rossi Dal Pozzo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braga da Cruz i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2020/1412 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie środków SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) wdrożonych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstwa Tirrenia di Navigazione i jego nabywcy, przedsiębiorstwa Compagnia Italiana di Navigazione (Dz.U. 2020, L. 332, s. 45)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Tirrenia di navigazione SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 378 z 9.11.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.