Dz.U.UE.C.2019.44.75/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2018 r. - ZD / Parlament
(Sprawa T-591/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Służba publiczna - Urzędnicy - Zawieszenie urzędnika w pełnieniu obowiązków bez wstrzymania wypłaty wynagrodzenia - Wniosek o zawieszenie wykonania - Naruszenie reputacji - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/99)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZD (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Steele i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 25 września 2018 r. o przyjęciu wobec skarżącej środka w postaci zawieszenia w obowiązkach na określony czas bez wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.

Sentencja

1) Wniosek zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.