Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.29/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2017 r. - L/Parlament
(Sprawa T-59/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/41)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: L (przedstawiciel: adwokat I. Coutant Peyre)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 24 czerwca 2016 r., otrzymanej w dniu 25 lipca 2016 r., dotyczącej zwolnienia skarżącej;
- zasądzenie od Parlamentu kwoty 100 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
- obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi osiem zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia, określonych w art. 22a i art. 22b regulaminu pracowniczego oraz w art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego.
2. Zarzut drugi dotyczący braku uzasadnienia.
3. Zarzut trzeci dotyczący oczywistego błędu w ocenie.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności.
5. Zarzut piąty dotyczący naruszenia obowiązku dochowania należytej staranności.
6. Zarzut szósty dotyczący braku odpowiedzi Parlamentu na złożony przez stronę skarżącą wniosek o udzielenie wsparcia, jak również naruszenia prawa do obrony oraz naruszenia prawa do korzystania z procedury pojednawczej.
7. Zarzut siódmy dotyczący naruszenia prawa dostępu do dokumentów.
8. Zarzut ósmy dotyczący nadużycia władzy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.