Sprawa T-585/22: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2022 r. - Trus/EUIPO - Unilab (ARTRESAN)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.54/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2022 r. - Trus/EUIPO - Unilab (ARTRESAN)
(Sprawa T-585/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 418/69)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mariusz Trus (Lublin, Poland) (przedstawiciel: W. Włodarczyk, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Unilab LP (Rockville, Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "ARTRESAN" - unijny znak towarowy nr 4 304 937

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lipca 2022 r. w połączonych sprawach R 1428/2020-1 i R 1481/2020-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim sporny znak towarowy został utrzymany dla należących do klasy 5 towarów "maści lecznicze na stawy; suplementy diety o przeznaczeniu medycznym";

- stwierdzenie również wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do wymienionych powyżej towarów należących do klasy 5;

- obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami niniejszego postępowania i postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.