Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.59/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2018 r. - Şanli / Rada (Sprawa T-585/18)

(2018/C 436/82) Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dalokay Şanli (Rotterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat D. Gürses)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 31 lipca 2018 r.;
- usunięcie strony skarżącej z wykazu sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2580/2001;
- obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Zarzut pierwszy: naruszenie istotnych postanowień traktatowych regulujących kwestie proceduralne.
2. Zarzut drugi: w ramach postępowania nie został przedstawiony żaden dowód prowadzenia przez stronę skarżącą działalności terrorystycznej.
3. Zarzut trzeci: w postępowaniu prowadzącym do wydania zaskarżonej decyzji strona skarżąca nie miała możliwości podjęcia adekwatnej obrony.
4. Zarzut czwarty: decyzja nie została dostatecznie uzasadniona.
5. Zarzut piąty: decyzja została wydana z naruszeniem zasady subsydiarności oraz zasady proporcjonalności.
6. Zarzut szósty: rozporządzenie nr 2580/2001 nie znajduje zastosowania, jako że PKK nie jest organizacją terrorystyczną.
7. Zarzut siódmy: wydana decyzja jest niezgodna z zasadą współmierności środków.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.