Sprawa T-584/20: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. Cara Therapeutics v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej... - OpenLEX

Sprawa T-584/20: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. Cara Therapeutics v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Gebro Holding.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.431.36

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2021 r. Cara Therapeutics / EUIPO - Gebro Holding (KORSUVA)
(Sprawa T-584/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego KORSUVA - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy AROSUVA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2021/C 431/43)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Cara Therapeutics, Inc. (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: J. Day, solicitor, i adwokat T. de Haan)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Ivanauskas i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Austria) (przedstawiciel: adwokat M. Konzett)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 lipca 2020 r. (sprawa R 2450/2019-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Gebro Holding a Cara Therapeutics.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Cara Therapeutic, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 390 z 16.11.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.