Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.57

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2018 r. - Ukrselhosprom PCF i Versobank / EBC
(Sprawa T-584/18)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/81)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ukrselhosprom PCF LLC (Sołone, Ukraina) i Versobank AS (Talin, Estonia) (przedstawiciele: O. Behrends, L. Feddern i M. Kirchner, lawyers)

Strona przeciwna: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 z dnia 17 lipca 2018 r. w przedmiocie cofnięcia licencji bankowej Versobank AS;
- w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji ECB-SSM-2018-EE-3 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w przedmiocie kosztów związanych z wewnętrzną kontrolą administracyjną;
- obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi 24 zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący braku kompetencji EBC do przyjmowania decyzji w odniesieniu do likwidacji Versobank AS.
2. Zarzut drugi dotyczący braku dokonania przez EBC oceny w odniesieniu do podstawowych pytań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.
3. Zarzut trzeci dotyczący braku dokonania przez EBC starannego i bezstronnego badania i oceny wszystkich istotnych aspektów sprawy.
4. Zarzut czwarty dotyczący niezgodnego z prawem powołania się przez EBC na podniesione przekazanie nieprawidłowych informacji w odniesieniu do działalności Versobank na Łotwie.
5. Zarzut piąty dotyczący braku uwzględnienia przez EBC pozytywnej roli wysoce kompetentnego i renomowanego zespołu menedżerów.
6. Zarzut szósty dotyczący braku zdefiniowania przez EBC istotnych wymogów regulacyjnych, które - jak podniesiono - naruszył Versobank.
7. Zarzut siódmy dotyczący braku uwzględnienia przez EBC faktu, że zasadnicza część działalności nie stanowiła ryzyka w kontekście przeciwdziałania prania pieniędzy.
8. Zarzut ósmy dotyczący braku przypisania wystarczającej wagi znacznej redukcji klientów w kategorii wysokiego ryzyka.
9. Zarzut dziewiąty dotyczący błędnego założenia przez EBC, że każde dodatkowe działanie korekcyjne byłoby nierealistyczne.
10. Zarzut dziesiąty dotyczący błędnych stwierdzeń w odniesieniu do ewentualnego nowego zarządu.
11. Zarzut jedenasty dotyczący błędnych stwierdzeń dotyczących ewentualnego zawieszenia prawa głosowania.
12. Zarzut dwunasty dotyczący błędnego oparcia się na podniesionym naruszeniu nakazu.
13. Zarzut trzynasty dotyczący błędnych stwierdzeń dotyczących możliwości dalszego nakazu.
14. Zarzut czternasty dotyczący niezgodnej z prawem odmowy możliwości samolikwidacji.
15. Zarzut piętnasty dotyczący niezgodnej z prawem odmowy możliwości sprzedaży.
16. Zarzut szesnasty dotyczący naruszenia zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
17. Zarzut siedemnasty dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności.
18. Zarzut osiemnasty dotyczący naruszenia zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa.
19. Zarzut dziewiętnasty dotyczący naruszenia art. 19 i motywu 75 rozporządzenia nr 1024/2013 1  oraz nadużycia władzy.
20. Zarzut dwudziesty dotyczący naruszenia przysługującego Versobank i akcjonariuszom prawa do bycia wysłuchanym ze względu na zbyt krótki termin na przedstawienie uwag.
21. Zarzut dwudziesty pierwszy dotyczący dalszych naruszeń prawa do obrony i prawa do bycia wysłuchanym przysługujących Versobank.
22. Zarzut dwudziesty drugi dotyczący braku przedstawienia odpowiednio uzasadnionej decyzji.
23. Zarzut dwudziesty trzeci dotyczący naruszenia przysługującego Versobank prawa dostępu do akt.
24. Zarzut dwudziesty czwarty dotyczący naruszenia praw akcjonariuszy w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Administracyjną Radę Odwoławczą zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 1024/2013.
1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. 2013 L 287, s. 63).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.