Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2017 r. - HF/Parlament
(Sprawa T-584/16) 1

(Służba publiczna - Personel kontraktowy do zadań pomocniczych - Artykuł 3b WZiP - Kolejne zatrudnienia w charakterze pracownika - Umowy na czas określony - Decyzja o nieprzedłużeniu - Nadużycie władzy - Wniosek o udzielenie wsparcia - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: francuski

(2017/C 178/17)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: HF (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawicie: L. Deneys i S. Alves)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE mająca na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o nieprzedłużeniu ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych, a po drugie, uzyskanie odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżącą z racji tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) HF zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 165 z 10.5.2016 (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-14/16 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.