Sprawa T-584/13: BASF Agro i in. v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.231.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - BASF Agro i in./Komisja
(Sprawa T-584/13) 1

[Środki ochrony roślin - Substancja czynna o nazwie fipronil - Przegląd zatwierdzenia - Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 - Zakaz stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi daną substancję czynną - Artykuł 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/ 2009 - Zasada ostrożności - Ocena skutków]

Język postępowania: angielski

(2018/C 231/22)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: BASF Agro BV (Arnhem, Niderlandy) oraz 6 pozostałych skarżących, których nazwy wskazano w załączniku do wyroku (przedstawiciele: adwokaci J.P. Montfort i M. Peristeraki)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek i G. von Rintelen, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci I. de Seze, É. Mullier, i D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Bruksela) (przedstawiciele: początkowo adwokaci P. de Jong, P. Vlaemminck i B. Van Vooren, następnie adwokaci P. de Jong, K. Claeyé i E. Bertolotto)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Niemcy), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci A. Willand i B. Tschida)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fipronil oraz zabraniającego stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną (Dz.U. 2013, L 219, s. 22).

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność art. 1, 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fipronil oraz zabraniającego stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty, koszty poniesione przez BASF Agro BV i pozostałe skarżące, których nazwy wskazano w załączniku, oraz koszty poniesione przez Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) i European Seed Association (ESA).
4)
Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund i Österreichischer Imkerbund (ÖIB) pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 9 z 11.1.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.