Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.55.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. - Yilmaz przeciwko OHIM - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

(Sprawa T-584/10)

(2011/C 55/57)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mustafa Yilmaz (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Kuschmirek)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Meksyk)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie R 1162/2009-2; oraz

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Tequila Cuervo, SA de CV

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy "TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO" dla towarów z klas 32 i 33 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 3975117

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy nr 30205053.1 "MATADOR" dla towarów z klasy 32; słowny międzynarodowy znak towarowy nr 792051 "MATADOR" dla towarów z klasy 32

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla wszystkich spornych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie spornej decyzji

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009 w związku z błędną oceną Izby Odwoławczej, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż rozpatrywane znaki towarowe są łudząco podobne w odniesieniu do towarów, dla których zwrócono się o ochronę zgłoszonego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.