Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.338.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 października 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2017 r. - EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO - IOS Finance EFC (IOS Finance)
(Sprawa T-583/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 338/24)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt B. Sorg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: IOS Finance EFC, SA (Barcelona, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: IOS Finance EFC, SA

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "IOS FINANCE" - unijny znak towarowy nr 12 544 061

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie R 2262/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.