Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2017 r. - PG/Frontex
(Sprawa T-583/16)

(Służba publiczna - Personel tymczasowy - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Procedura przedłużenia umowy - Artykuł 266 TFUE - Obowiązek staranności - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: francuski

(2017/C 221/34)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: PG (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (przedstawiciele: H. Caniard i S. Drew, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE i zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji organu uprawnionego do zawierania umów o pracę w agencji Frontex z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy ze skarżącym, a po drugie, do uzyskania naprawienia szkody, jaką miał ponieść skarżący.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) PG zostaje obciążony kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.