Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.43/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Boshab i in./Rada
(Sprawa T-582/17) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których mają zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz wjazdu i przejazdu - Umieszczenie w wykazie nazwisk skarżących - Prawo do obrony - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

Język postępowania: francuski

(2019/C 164/45)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Évariste Boshab (Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga) i siedmiu innych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciele: początkowo adwokaci P. Chansay Wilmotte, A. Kalambay Ndaya i P. Okito Omole, następnie adwokaci T. Bontinck, M. Forgeois, P. De Wolf i A. Guillerme)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Veiga i B. Driessen, następnie B. Driessen i J.P. Hix, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/904 z dnia 29 maja 2017 r. wykonującego art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. 2017, L 138 I, s. 1) oraz decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/905 z dnia 29 maja 2017 r. wykonującej decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. 2017, L 138 I, s. 6) w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżących.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Évariste Boshab i pozostali skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku, zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 374 z 6.11.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.