Dz.U.UE.C.2018.436.47

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2018 r. - Asics / EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen (Przedstawienie czterech skrzyżowanych linii)
(Sprawa T-581/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego cztery skrzyżowane linie - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 i art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/66)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Asics Corporation (Kobe, Japonia) (przedstawiciele: adwokaci M. Polo Carreño i M.H. Granado Carpenter)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Van Lieshout Textielagenturen BV (Haaren, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci P. Claassen i B. Woltering)

Przedmiot

Skarga na decyzje Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 czerwca 2017 r. (sprawa R 2129/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Asics Corporation a Van Lieshout Textielagenturen.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Asics Corporation zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 374 z 6.11.2017.