Dz.U.UE.C.2018.436.56/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. - CA Consumer Finance / EBC
(Sprawa T-578/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/80)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: CA Consumer Finance (Montrouge, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Champsaur i A. Delors)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, na podstawie art. 256 i 263 TFUE, nieważności decyzji ECB-SSM-2018-FRCAG-77, wydanej przez EBC w dniu 16 lipca 2018 r.;
- obciążenie EBC kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty, które są co do zasady identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-576/18, Crédit agricole/EBC.