Sprawa T-578/13 R: Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-578/13 R: Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lutego 2014 r. - Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries przeciwko Komisji

(Sprawa T-578/13 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin - Opublikowanie dokumentów dotyczących włączenia substancji czynnej - Nieuwzględnienie wniosku o poufne potraktowanie pewnych informacji - Wniosek o zawieszenie wykonania - Dopuszczalność - Pilny charakter - Fumus boni iuris - Wyważenie interesów)

(2014/C 135/50)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nikozja, Cypr) i Luxembourg Industries Ltd (Tel Awiw, Izrael) (przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen i P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji, przekazanej skarżącym w piśmie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 8 października 2013 r., nieuwzględniającej ich wniosku o poufne potraktowanie pewnych informacji zawartych w sprawozdaniu z kolegialnej oceny oraz w ostatecznym załączniku w sprawie włączenia substancji czynnej fosfoniany potasu, złożonego na podstawie art. 14 dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 188/ 2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do procedury oceny substancji czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmiotowej dyrektywy (Dz.U. L 53, s. 51).

Sentencja

1)
Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji, przekazanej Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd i Luxembourg Industries Ltd w piśmie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 8 października 2013 r., nieuwzględniającej ich wniosku o poufne potraktowanie pewnych informacji zawartych w sprawozdaniu z kolegialnej oceny oraz w ostatecznym załączniku w sprawie włączenia substancji czynnej fosfoniany potasu.
2)
Nakazuje się Komisji Europejskiej nie dopuścić do opublikowania przez EFSA wersji sprawozdania z kolegialnej oceny oraz ostatecznego załącznika w sprawie włączenia substancji czynnej fosfoniany potasu, która byłaby bardziej szczegółowa niż wersja zawierająca utajnienia danych zaprezentowane w piśmie Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries z dnia 25 lutego 2013 r., przedstawione w załączniku A 3 do skargi głównej.
3)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.