Dz.U.UE.C.2019.44.56/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 listopada 2018 r. - OT/Komisja
(Sprawa T-576/16) 1

Służba publiczna - Personel tymczasowy - Kandydatura na stanowisko dyrektora EMCDDA - Odrzucenie kandydatury - Zawisłość sporu - Oddalenie wniosku o udzielenie wsparcia - Brak interesu prawnego - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/72)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: OT (przedstawiciel: adwokat D. Sobor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Simonetti i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga [skarżącej] na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności: (1) "decyzji [Komisji] z dnia 26 września 2014 r. odrzucającej [jej] kandydaturę [...] na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii" (EMCDDA); (2) decyzji z dnia 9 kwietnia 2015 r., na mocy której Komisja oddaliła jej zażalenie na tę decyzję oraz wniosek o udzielenie wsparcia; a także (3) decyzji z dnia 22 października 2015 r., na mocy której Komisja oddaliła jej zażalenie na oddalenie jej wniosku o udzielenie wsparcia, a po drugie, do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącą w jej ocenie szkodę i doznaną krzywdę.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) OT zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 383 z 17.10.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-116/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).