Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.25/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. - Hickies / EUIPO (Kształt sznurówki)
(Sprawa T-573/18) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego - Kształt sznurówki - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Ochrona prawa związanego z wcześniejszym wzorem - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem]

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/31)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hickies, Inc. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: I. Fowler, solicitor, i adwokat S. Petivlasova)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik).

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 czerwca 2018 r. (sprawa R 2693/2017 5) dotyczącą rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt sznurówki jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Hickies, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 408 z 12.11.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.