Sprawa T-572/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. - Copal Tree Brands v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Sumol + Compal Marcas

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.463.36/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. - Copal Tree Brands/EUIPO - Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE)
(Sprawa T-572/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COPAL TREE - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy COMPAL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2022/C 463/49)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Copal Tree Brands, Inc. (Oakland, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat B. Niemann Fadani)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: R. Raponi i J. Ivanauskas, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Sumol + Compal Marcas SA (Carnaxide, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat A. de Sampaio)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE, skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 6 lipca 2021 r. (sprawa R 1580/2020-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Copal Tree Brands, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 462 z 15.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.