Sprawa T-572/18: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. - YS / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.408.61

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. - YS / Komisja (Sprawa T-572/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 408/79)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: YS (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji indywidualnej o nieprzyznaniu zwrotu wydatków na edukację na jego dzieci począwszy od roku szkolnego 2017/2018, wydanej w dniu 14 listopada 2017 r. i przedstawionej po raz pierwszy w ramach rozliczenia wynagrodzenia za grudzień 2017 r.;
-
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi cztery zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 3 ust. 1 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących zwrotu kosztów leczenia, w zakresie, w jakim zmiana interpretacji przez stronę pozwaną miałaby naruszać prawa nabyte, uzasadnione oczekiwania, pewność prawa i zasadę dobrej administracji.
2.
Zarzut drugi dotyczący naruszenia praw dziecka, prawa do życia rodzinnego i prawa do nauki.
3.
Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
4.
Zarzut czwarty dotyczący braku skutecznego wyważenia interesów skarżącego oraz nieprzestrzegania zasady proporcjonalności w ramach zaskarżonej decyzji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.