Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. - UG / Komisja

(Sprawa T-571/17) 1

[Służba publiczna - Personnel kontraktowy - Umowa na czas nieokreślony - Artykuł 47 lit. c) pkt i) WZIP - Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - Podstawy wypowiedzenia - Zachowanie w ramach służby i postawa wobec pracy nie do pogodzenia z interesem służby - Oczywisty błąd w ocenie - Kontrola prawidłowości ustaleń faktycznych - Brak dowodów - Odpowiedzialność - Szkoda majątkowa - Wypłata zaległych wynagrodzeń]

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: UG (przedstawiciele: adwokaci M. Richard i P. Junqueira de Oliveira)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid, L. Radu Bouyon i B. Mongin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 270 TFUE skarga zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 17 października 2016 r., w której Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) Komisji rozwiązał umowę o pracę ze skarżącą na podstawie art. 47 lit. c) pkt i) Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej z dniem 20 sierpnia 2017 r., a po drugie, uzyskania odszkodowania za szkody majątkowe, które skarżąca poniosła wskutek tej decyzji, oraz zadośćuczynienia krzywdzie doznanej przez nią wskutek poniżającego traktowania, któremu była poddawana za swoją działalność związkową i skorzystanie z urlopu rodzicielskiego.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2016 r. o rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony z UG.
2) Strony przekażą Sądowi w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia niniejszego wyroku tymczasowego albo ustaloną za porozumieniem stron kwotę rekompensaty finansowej związanej z bezprawnym charakterem decyzji z dnia 17 października 2016 r., albo, w braku porozumienia, wyrażone liczbowo żądania dotyczące tej kwoty.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 357 z 23.10.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.