Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2010 r. - Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji

(Sprawa T-571/08)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Nakaz udzielenia informacji - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

(2010/C 234/64)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i B. Klein, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: B. Martenczuk, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej rzekomo w piśmie Komisji z dnia 30 października 2008 r. nakazującej Niemcom udzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym pomocy państwa przyznanej Deutsche Post AG [C 36/07 (ex NN 25/07)].

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.