Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2017 r. - HF/Parlament
(Sprawa T-570/16) 1

(Służba publiczna - Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Artykuł 12a regulaminu pracowniczego - Mobbing - Artykuł 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Czteromiesięczny regulaminowy termin na udzielenie odpowiedzi - Decyzja OUZU o wszczęciu dochodzenia administracyjnego - Niezajęcie przez OUZU stanowiska w sprawie rzeczywistego charakteru zarzucanego mobbingu w regulaminowym terminie na udzielenie odpowiedzi - Pojęcie dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku o udzielenie wsparcia - Akt nieistniejący - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2017/C 178/16)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: HF (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę Parlamentu, która to decyzja miała zapaść w dniu 11 kwietnia 2015 r., oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez skarżącą w dniu 11 grudnia 2014 r., a po drugie, o uzyskanie naprawienia krzywdy, jakiej skarżąca w swej ocenie doznała.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez HF.
3) HF pokrywa połowę własnych kosztów.
1 Dz.U. C 27 z 25.1.2016 (sprawa zarejestrowana początkowo w sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygn. F-142/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.