Sprawa T-57/11: Castelnou Energía v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-57/11: Castelnou Energía v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2014 r. - Castelnou Energía przeciwko Komisji
(Sprawa T-57/11) 1

(Pomoc państwa - Energia elektryczna - Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji - Obowiązek świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwarzania pewnych ilości energii elektrycznej z węgla krajowego - Mechanizm priorytetowego wykorzystywania - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Indywidualne oddziaływanie - Istotne oddziaływanie na pozycję konkurencyjną - Dopuszczalność - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Poważne trudności - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym - Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną - Artykuł 11 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE - Swobodny przepływ towarów - Ochrona środowiska - Dyrektywa 2003/87/WE)

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 026/28)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Castelnou Energía, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo E. Garayar Gutiérrez, następnie C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel i C. del Pozo de la Cuadra, później C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril i D. Antón Vega i wreszcie C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril i C. Vila Gisbert, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Greenpeace-España (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo N. Ersbøll, S. Rating i A. Criscuolo, następnie N. Ersbøll i S. Rating, adwokaci)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo J. Rodríguez Cárcamo, następnie M. Muñoz Pérez i N. Díaz Abad, później N. Díaz Abad i S. Centeno Huerta i wreszcie A. Rubio González i M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Álvarez de Toledo Saavedra i J. Portomeñe López, adwokaci); E.ON Generación, SL (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo E. Sebastián de Erice Malo de Molina i S. Rodríguez Bajón, następnie S. Rodríguez Bajón, adwokaci); Comunidad Autónoma de Castilla y León (przedstawiciele: początkowo K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte i M. Peristeraki, adwokaci, następnie S. Cisnal de Ugarte); oraz Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte i M. Peristeraki, adwokaci, następnie S. Cisnal de Ugarte i A. Baumann, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2010) 4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie rekompensaty na rzecz elektrowni używających węgla krajowego z tytułu świadczenia usługi publicznej, związanej z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Castelnou Energía, SL pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3)
Królestwo Hiszpanii, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, E.ON Generación, SL, Comunidad Autónoma de Castilla y León oraz Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) pokrywają swe własne koszty.
1 Dz.U. C 80 z 12.3.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.