Sprawa T-569/19: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - AlzChem Group v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-569/19: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - AlzChem Group v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.43/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - AlzChem Group / Komisja
(Sprawa T-569/19) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowania zmierzającego do odzyskania pomocy państwa w następstwie decyzji uznającej ją za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazującej jej odzyskanie - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu - Nadrzędny interes publiczny - Zasada niedyskryminacji - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: angielski

(2021/C 471/60)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: AlzChem Group AG (Trostberg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Borsos i J. Guerrero Pérez)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2019) 5602 final z dnia 22 lipca 2019 r. odmawiającej udzielenia skarżącej dostępu do dokumentów związanych z postępowaniem zmierzającym do odzyskania pomocy państwa w następstwie decyzji uznającej ową pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazującą jej odzyskanie.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) AlzChem AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 363 z 28.10.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.