Dz.U.UE.C.2018.436.36/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 października 2018 r. - McCoy/Komitet Regionów
(Sprawa T-567/16) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Choroba zawodowa - Zawodowe podłoże choroby - Artykuł 78 akapit piąty regulaminu pracowniczego - Komitet ds. inwalidztwa - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność - Krzywda)

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/50)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Robert McCoy (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Strona przeciwna: Komitet Regionów (przedstawiciele: J. C. Cañoto Argüelles i S. Bachotet, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie obejmujące, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 2 grudnia 2014 r. zatwierdzającej wnioski komitetu ds. inwalidztwa z dnia 7 maja 2014 r., w których komitet ten oddalił wniosek skarżącego o uznanie zawodowego podłoża jego choroby, a po drugie, zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 25 000 EUR za doznaną przez skarżącego krzywdę.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność odmownej decyzji prezydium Komitetu Regionów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie uznania zawodowego podłoża choroby powodującej niepełnosprawność R. McCoya w rozumieniu art. 78 akapit piąty regulaminu pracowniczego.
2) Komitet Regionów wypłaci R. McCoyowi kwotę 5 000 EUR.
3) Komitet Regionów zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 7 z 11.1.2016 (sprawa wpisana pierwotnie do rejestru Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej i oznaczona numerem F-139/15, została przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1 września 2016 r.).