Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.55/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. - Monster Energy/OHIM - Mad Catz Interactive (przedstawienie czarnego kwadratu z czterema białymi paskami)
(Sprawa T-567/15)

Język skargi: angielski

(2015/C 381/65)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Monster Energy Company (Corona, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy (Przedstawienie czarnego kwadratu z czterema białymi paskami) - zgłoszenie nr 11 390 853

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 01.07.2015 w sprawie R 2368/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej z dnia 04.05.2015 r. w sprawie 2368/2014-5;
- stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 01.07.2015 r. w sprawie sprzeciwu B2182320;
- odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego podniesiono sprzeciw, w odniesieniu do klasy 25;
- obciążenie OHIM własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez wnoszącego sprzeciw.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.