Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.314.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2016 r. - Monster Energy/EUIPO - Mad Catz Interactive (Przedstawienie czarnego kwadratu z czterema białymi paskami)
(Sprawa T-567/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego czarny kwadrat z czterema białymi paskami - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający trzy pazury ułożone pionowo - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2016/C 314/32)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 lipca 2015 r. (sprawa R 2368/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Monster Energy Company a Mad Catz Interactive.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Monster Energy Company zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 381 z 16.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.