Sprawa T-566/16: Josefsson v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.240.35/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Josefsson/Parlament
(Sprawa T-566/16) 1

(Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa na czas nieokreślony - Zwolnienie - Artykuł 47 lit. c) ppkt i) WZIP - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do bycia wysłuchanym - Zasada dobrej administracji - Zasada staranności)

Język postępowania: angielski

(2018/C 240/36)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Erik Josefsson (Malmö, Szwecja) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck, A. Guillerme i M. Forgeois)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo M. Dean i L. Deneys, następnie M. Dean i Í. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego w Parlamencie do zawierania umów o pracę z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczącej rozwiązania ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, a po drugie, do uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę, której skarżący w swej ocenie doznał.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji organu upoważnionego w Parlamencie Europejskim do zawierania umów o pracę z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczącej rozwiązania z Erikiem Josefssonem umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Parlament zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 27 du 25.1.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-138/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.