Dz.U.UE.C.2018.436.53

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 września 2018 r. - Bernis i in. / EBC
(Sprawa T-564/18)

(2018/C 436/75) Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ernests Bernis (Jurmala, Łotwa), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Ryga, Łotwa) i Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (przedstawiciele: adwokaci O. Behrends, M. Kirchner i L. Feddern)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ECB - SSM-2018-LVABL-2 WOANCA-2018-0007 z dnia 11 lipca 2018 r. o cofnięciu licencji bankowej wobec ABLV Bank, AS;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący nieprawidłowego przyjęcia przez EBC, że przesłanki cofnięcia licencji zostały spełnione.
2. Zarzut drugi dotyczący nieuwzględnienia przez EBC dyskrecjonalnego charakteru decyzji.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez EBC zasady proporcjonalności.
4. Zarzut czwarty dotyczący nadużycia władzy przez EBC.
5. Zarzut piąty dotyczący braku właściwego uzasadnienia decyzji EBC.
6. Zarzut szósty dotyczący naruszenia istotnych wymogów proceduralnych.
7. Zarzut siódmy dotyczący naruszenia zasady nemo auditur.