Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.53

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. - Federcaccia Toskana i in./Komisja
(Sprawa T-562/15)

Język postępowania: włoski

(2015/C 381/64)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Federcaccia Toskana (Florencja, Włochy), Moreno Periccioli (Volterra, Italia), Arcicaccia Toscana (Florencja, Włochy), Fabio Lupi (Cascina, Włochy), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (ANUU) - TOSCANA (Cerreto Guidi, Włochy), Franco Bindi (Cerreto Guidi, Włochy) (przedstawiciel: A. Bruni, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że Komisja Europejska w sposób zawiniony zaniechała zbadania początkowych danych Key Concepts pozyskanych przez Włochy dotyczących wiosennych migracji słonki, drozda i kwiczoła i porównania ich z takimi samymi danymi pozyskanymi przez Francję, uchybiając w ten sposób spoczywającemu na niej obowiązkowi opracowania spójnych danych międzynarodowych dotyczących tych trzech gatunków wędrownych w geograficznie i klimatycznie jednorodnych środowiskach terytorialnych.
- stwierdzenie, że Komisja Europejska w sposób zawiniony zaniechała uaktualnienia włoskich danych Key Concept dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła, poprzez ich ujednolicenie i zharmonizowanie z tymi samymi danymi francuskimi uznanymi za prawidłowe i zgodne z prawem, przyjmując za początek wiosennej migracji tych trzech gatunków drugą dekadę lutego również we Włoszech;
- stwierdzenie, że Komisja Europejska ustanowiła, bez prawidłowych i poprawnych przesłanek, wymóg wprowadzenia we Włoszech, a w szczególności w Toskanii, nieuzasadnionych ograniczeń odstrzału słonek, drozdów i kwiczołów w stosunku do tego, co jest dozwolone we Francji, a w szczególności na Korsyce, przyśpieszając na dzień 20 stycznia zakończenie w Toskanii okresu polowań na wspomniane trzy gatunki wędrowne;
- uznanie za niezgodne z prawem, ze względu na nierówne traktowanie państw członkowskich lub regionów państw członkowskich i na brak prawidłowych przesłanek, postępowania EU PILOT nr 6955/14/ENVI wszczętego przez Komisję tylko wobec państwa włoskiego, bez równoległego podjęcia takiej inicjatywy wobec Francji i bez przeprowadzenia jakiegokolwiek wstępnego badania pozwalającego zebrać spójne informacje uzasadniające opóźnienie o miesiąc szacunkowego rzeczywistego początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła na Korsyce (20 lutego) w stosunku do początku wiosennej migracji w Toskanii (20 stycznia);
- uznanie za niezgodne z prawem zaniechania Komisji w stosunku do wezwania do usunięcia uchybień notyfikowanego jej przez skarżące stowarzyszenia w dniu 29 maja 2015 r, i jednocześnie uznanie odpowiedzi Komisji z dnia 9 września 2015 r. przekazanej pismem ENV.D.2/MC-GM/vf/Ares(2015)3758354 za wymijającą;
- nakazanie Komisji dostosowania włoskich danych Key concept dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła do danych Key Concepts z Francji, w celu przyjęcia za początek tej migracji drugiej dekady lutego;
- w każdym wypadku nakazanie Komisji dostosowania włoskich danych Key Concepts dotyczących początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła w Toskanii do odpowiednich francuskich danych Key Concepts odnoszących się do Korsyki, w celu przyjęcia za początek tej migracji drugiej dekady lutego;
- nakazanie Komisji naprawienia szkód, które zostały i zostaną poniesione przez skarżące stowarzyszenia łowieckie z powodu jej uchybień i zaniechań, w sposób, jaki Sąd uzna za odpowiedni i słuszny.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga w niniejszej sprawie ma przede wszystkim na celu uzyskanie stwierdzenia zaniechania Komisji, polegającego na tym, że niezgodnie z prawem powstrzymała się od działania w odniesieniu do wniosku z dnia 29 maja 2015 r., w którym skarżące stowarzyszenia wezwały ją do uaktualnienia włoskich Key Concepts i w konsekwencji zmiany przyjętej daty początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła, poprzez ustalenie jej na drugą dekadę lutego..

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą nieprawidłowość, niewiarygodność i zawodność danych Key Concepts dotyczących Włoch w odniesieniu do początku wiosennej migracji słonki, drozda i kwiczoła, które to dane zawierają oczywiste niespójności w porównaniu z danymi dotyczącymi innych państw członkowskich lub regionów innych państw członkowskich mających takie same warunki geograficzne, środowiskowe i klimatyczne i należą do tego samego obszaru występowania i zimowania, jakim jest basen Morza Śródziemnego.

- Skarżący podnoszą, że Komisja naruszyła obowiązek dokonania okresowej aktualizacji i dostosowania danych Key Concepts oraz powzięcia środków w celu zapewnienia jednakowego stosowania traktatów na całym terytorium Unii, bez dyskryminowania państw członkowskich.
- Ponadto uważają oni, że zawinione zachowanie Komisji, uznane za uchybienie i zaniechanie, stanowi jednocześnie naruszenie art. 17 ust. 1 TUE, art. 192 i 291 TFUE, motywu 7 oraz art. 7, 10 i 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20, s. 7), pkt 2.5.13 wytycznych w sprawie polowania na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG (i dyrektywy 2009/14[7/WE) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., art. 4 ust. 2 i art. 9 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także art. 18 TFUE.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.