Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.62/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 listopada 2018 r. - Fortischem / Parlament i Rada
(Sprawa T-560/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne - Rozporządzenie (UE) 2017/852 - Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego - Zakaz produkcji chloru i sody z wykorzystaniem rtęci jako elektrody - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/81)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fortischem a.s. (Nováky, Słowacja) (przedstawiciele: C. Arhold, P. Hodál i M. Staroň, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: I. McDowell, L. Darie i A. Tamás, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Moore i J. Kneale, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności lit. d) części I załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. 2017, L 137, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Postępowanie w przedmiocie wniosków Komisji Europejskiej i Królestwa Szwecji o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów zostaje umorzone.
3) Fortischem a.s. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski z wyjątkiem kosztów dotyczących wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów.
4) Fortischem, Rada, Parlament, Komisja i Królestwo Szwecji pokrywają własne koszty dotyczące wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów.
1 Dz.U. C 369 z 30.10.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.