Dz.U.UE.C.2019.44.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2018 r. - Schneider/EUIPO
(Sprawa T-560/16) 1

Służba publiczna - Personel tymczasowy - Wewnętrzna reorganizacja struktury EUIPO - Przeniesienie z urzędu - Podstawa prawna - Artykuł 7 regulaminu pracowniczego - Interes służby - Zasadnicza zmiana obowiązków - Równoważność stanowisk - Ukryta kara - Nadużycie władzy - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek uzasadnienia

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/29)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gregor Schneider (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė, pełnomocnik, wspierana przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora zarządzającego EUIPO z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeniesienia skarżącego z departamentu współpracy międzynarodowej i spraw prawnych do departamentu operacyjnego EUIPO.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Gregor Schneider zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 328 z 5.10.2015 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-116/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).