Sprawa T-555/20: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2020 r. - QB / EBC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.359.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2020 r. - QB / EBC
(Sprawa T-555/20)

Język postępowania: francuski

(2020/C 359/19)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: QB (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie, że niniejsze skarga jest dopuszczalna i zasadna;

w konsekwencji:

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za 2015 r., sporządzonego w dniu 8 października 2019 r.;
w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dni 7 lutego 2020 r. i 24 czerwca 2020 r. oddalających, odpowiednio, skargę w trybie administracyjnym i zażalenie, które złożyła skarżąca;
zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę oszacowaną ex aequo et bono na 15 000 EUR;
obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 26 TFUE i przewodnika w sprawie oceny, w szczególności ze względu na to, że nie dokonano nowej oceny skarżącej, lecz po prostu skopiowano i wklejono oceny zawarte w pierwotnym sprawozdaniu z oceny.
2.
Zarzut drugi dotyczący naruszenia przewodnika w sprawie oceny oraz procedury a także naruszenia obowiązku dbałości, w szczególności ze względu na to, że w sprawozdaniu z oceny skarżącej nie wskazano środków poprawy i nie określono celów w znaczeniu wymaganym przez przewodnik w sprawie oceny.
3.
Zarzut trzeci dotyczący oczywistego błędu w ocenie, zawartego w spornym sprawozdaniu z oceny w odniesieniu do oceny przedstawionych w tym sprawozdaniu faktów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.