Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.379.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2012 r. - riha przeciwko OHIM - Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

(Sprawa T-552/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego VITAL&FIT - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VITAFIT - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

(2012/C 379/38)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG (Rinteln, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci P. Goldenbaum, T. Melchert i I. Rohr)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: K. Klüpfel i D. Walicka, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Schaeffer i A. Marx)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 października 2010 r. (sprawa R 1229/2009-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Lidl Stiftung & Co. KG a riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 30 z 29.1.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.