Sprawa T-551/13: Radecki v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.155.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2015 r. - Radecki/OHIM - Vamed (AKTIYAMED)
(Sprawa T-551/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AKTIVAMED - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy VAMED - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 155/28)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Strony

Skarżący: Michael Radecki (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci C. Menebröcker i V. Töbelmann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo A. Pohlmann, następnie S. Hanne, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Vamed AG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat R. Paulitsch)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 lipca 2013 r. (sprawa R 365/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Vamed AG a Michaelem Radeckim.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Michael Radecki zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 367 z 14.12.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.