Sprawa T-551/12: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2012 r. - Coppenrath-Verlag przeciwko OHIM - Sembella (Rebella).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.55.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2012 r. - Coppenrath-Verlag przeciwko OHIM - Sembella (Rebella)

(Sprawa T-551/12)

(2013/C 55/35)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Pohl)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sembella GmbH (Timelkam, Austria)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 5 października 2012 r. w sprawie R 1681/2011-2;
obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "Rebella" dla towarów z klas 20 i 24 - zgłoszenie nr 8498735

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Sembella GmbH

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny znak towarowy "Sembella" dla towarów z klasy 17, 20 i 22

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania i dalsze odrzucenie zgłoszenia

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.