Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.225.83/5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 3 czerwca 2013 r. - bachmaier przeciwko OHIM (oto-soft)

(Sprawa T-550/12) 1

(2013/C 225/190)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2013 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 55 z 23.2.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.