Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.39/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2017 r. - Healy/Komisja
(Sprawa T-55/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 112/54)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: John Morrison Healy (Celbridge, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 11 kwietnia 2016 r. o niedopuszczeniu strony skarżącej do konkursu COM/02/AST/16 (AST2);
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 27 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego urzędników.

Strona skarżąca twierdzi bowiem, że sporny warunek dopuszczenia, tj. wykazanie stażu pracy w Komisji, który wynosi co najmniej 42 miesiące, nie jest uzasadniony w świetle wymogów związanych ze stanowiskiem do obsadzenia.

Ponadto art. 82 ust. 7 warunków zatrudnienia innych pracowników (WZIP) jest jej zdaniem niezgodny z art. 27 regulaminu pracowniczego, w zakresie, w jakim wyklucza jakąkolwiek możliwość udziału personelu kontraktowego, którego staż pracy jest krótszy niż 36 miesięcy w konkursach wewnętrznych. W tym przypadku Komisja uznała, że 36 miesięcy stanowi minimalny próg, służący za podstawę, który wpłynąłby na prawidłowość oceny spornego warunku dopuszczenia do konkursu dokonanej przez organ powołujący.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.