Sprawa T-55/12: Chen v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.164.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. - Chen przeciwko OHIM - AM Denmark (urządzenie do czyszczenia)

(Sprawa T-55/12)(1)

(Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenie do czyszczenia - Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy przedstawiający urządzenie do czyszczenia wyposażone w spryskiwacz i gąbkę - Unieważnienie)

(2013/C 164/29)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Su-Shan Chen (Sanchong, Tajwan) (przedstawiciel: adwokat C. Onken)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: AM Denmark A/S (Kokkedal, Dania) (przedstawiciel: adwokat C. Type Jardorf)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 października 2011 r. (sprawa R 2179/2010-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między AM Denmark A/S a Su-Shan Chen.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Su-Shan Chen zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 133 z 5.5.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.