Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.225.82/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 4 czerwca 2013 r. - Daniel Swarovski przeciwko OHIM - Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

(Sprawa T-55/09) 1

(2013/C 225/184)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2013 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 102 z 1.5.2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.