Sprawa T-549/10: Natura Selection v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-549/10: Natura Selection v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.7.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2014 r. - Natura Selection przeciwko OHIM - Afoi Anezoulaki (natur)
(Sprawa T-549/10) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego natur - Zgłoszenie wcześniejszego graficznego znaku towarowego natura - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 007/26)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Natura Selection, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Sugrañes Coca)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Geroulakos, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Afoi Anezoulaki AE (Kilkis, Grecja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 września 2010 r. (sprawa R 217/2010-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Natura Selection, SL a Afoi Anezoulaki AE.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 września 2010 r. (sprawa R 217/2010-2).
2)
OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 46 z 12.2.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.