Sprawa T-548/23: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Daimler Truck v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3614

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Daimler Truck/EUIPO (TRUCKS YOU CAN TRUST)
(Sprawa T-548/23) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TRUCKS YOU CAN TRUST - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust) 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001)

(C/2024/3614)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Daimler Truck AG (Leinfelden-Echterdingen, Niemcy) (przedstawiciel: P. Kohl, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: T. Klee, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 czerwca 2023 r. (sprawa R 484/2023-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Daimler Truck AG pokrywa własne koszty.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C, C/2023/147 z 16.10.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.