Dz.U.UE.C.2018.436.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. - VF International / EUIPO - Virmani (ANOKHI)
(Sprawa T-548/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ANOKHI - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Kipling - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający sylwetkę małpy - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Naruszenie renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/65)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: VF International Sagl (Stabio, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat T. van Innis)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: P. Sipos, pełnomocnik) Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Ken Virmani (Monachium, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 maja 2017 r. (sprawa R 2307/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między VF International a K. Virmanim.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 26 maja 2017 r. (sprawa R 2307/2015-4).
2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez VF International Sagl.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.