Dz.U.UE.C.2019.35.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. - Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe / Komisja
(Sprawa T-545/11 RENV) 1

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące pierwszego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu substancji czynnej pod nazwą "glifosat" - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej - Artykuł 4 ust. 5 rozporządzenia nr 1049/2001 - Nadrzędny interes publiczny - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1367/2006 - Dyrektywa 91/414/EWG

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/20)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Niderlandy), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci B. Kloostra i A. van den Biesen)

Strona przeciwna: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet, P. Ondrůšek i L. Pignataro-Nolin, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Swedenborg i F. Bergius, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę przeciwną: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i D. Klebs, pełnomocnicy); European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruksela) i Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruksela) (przedstawiciele: adwokaci I. Antypas i D. Waelbroeck); CropLife International AISBL (CLI) (Bruksela) (przedstawiciele: adwokaci R. Cana, E. Mullier i D. Abrahams, barrister); CropLife America Inc. (Waszyngton, DC, Stany Zjednoczone), National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (Waszyngton) i America Chemistry Council Inc. (ACC) (Waszyngton) (przedstawiciele: początkowo adwokaci M. Abenhaïm i K. Nordlander, następnie K. Nordlander i M. Zdzieborska, solicitor, i wreszcie K. Nordlander, M. Zdzieborska i adwokat Y.-A. Benizri); oraz European Crop Care Association (ECCA) (Bruksela) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia dostępu do tomu 4 projektu sprawozdania z oceny substancji czynnej "glifosat", sporządzonego - przez Republikę Federalną Niemiec, jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, -na podstawie dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. 1991, L 230, s. 1)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Stichting Greenpeace Nederland oraz Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) zostają obciążone kosztami.
3) Królestwo Szwecji i Republika Federalna Niemiec pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 355 z 3.12.2011.