Sprawa T-544/12: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2012 r. - Pensa Pharma przeciwko OHIM - Ferring i Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.55.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2012 r. - Pensa Pharma przeciwko OHIM - Ferring i Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

(Sprawa T-544/12)

(2013/C 55/32)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pensa Pharma, SA (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci M. Esteve Sanz i M. González Gordon)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą były również: Ferring BV (Hoofddorp, Niderlandy) i Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Dania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 października 2012 r. w sprawie R 1883/2011-5; oraz
obciążenie OHIM i w odpowiednim przypadku interwenientów kosztami postępowania przed Sądem oraz kosztami postępowania odwoławczego przed OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: słowny znak towarowy "PENSA PHARMA" dla towarów i usług z klas 3, 5 i 44 - rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 4954831

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Ferring BV i Farmaceutisk Lab Ferring A/S

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wnioski o unieważnienie prawa do znaku były oparte na podstawach określonych w art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5 i art. 53 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 207/2009 oraz na rejestracji w Beneluksie słownego znaku towarowego nr 377513 "PENTASA" dla towarów z klasy 5

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich spornych towarów i usług

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

naruszenie art. 53 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 207/2009; oraz
naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.