Sprawa T-543/14: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2014 r. - provima Warenhandels przeciwko OHIM - Renfro (HOT SOX).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.339.21/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2014 r. - provima Warenhandels przeciwko OHIM - Renfro (HOT SOX)
(Sprawa T-543/14)

Język skargi: niemiecki

(2014/C 339/26)

(Dz.U.UE C z dnia 29 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Croll i H. Prange)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Renfro Corp. (Mount Airy, Stany Zjednoczone)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie R 1859/2013-2 dotyczącej międzynarodowego znaku towarowego wskazującego Unię Europejską nr 0962191 i jej zmiana poprzez uznanie odwołania za zasadne i uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku;
-
obciążenie pozwanego i ewentualnie Renfro Corp. kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Międzynarodowa rejestracja słownego znaku towarowego "HOT SOX" - międzynarodowa rejestracja nr 962 191

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Renfro Corp.

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Bezwzględne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

-
Naruszenie art. 158 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 158 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.