Sprawa T-542/13: Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2014 r. - Niderlandy przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.151.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2014 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2014 r. - Niderlandy przeciwko Komisji

(Sprawa T-542/13) 1

(2014/C 151/45)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 344 z 23.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.