Sprawa T-542/12: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. - Mikhalchanka przeciwko Radzie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.55.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. - Mikhalchanka przeciwko Radzie

(Sprawa T-542/12)

(2013/C 55/30)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aliaksei Mikhalchanka (Mińsk, Białoruś) (przedstawiciel: adwokat M. Michalauskas)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi, w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącego;
stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 1014/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, w zakresie, w jakim dotyczy ono skarżącego;
stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, w zakresie, w jakim dotyczy ono skarżącego;
obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, które zasadniczo są identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-196/11 AX przeciwko Radzie(1) lub do nich podobne.

______

(1) Dz.U. 2012, C 165, s. 19

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.